6. roční kurz – Víkendové bloky – termíny:

Rok  2020

Jazyková výchova, Angličtina: 25. 9. – 27. 9.

Přípravné
aktivity pro Kosmickou výchovu: 10. 10. – 11. 10.

Výroba Montessori pomůcek: předpokládaný
termín 15. 8. – 16. 8. Nebo 31. 10. – 1. 11.

Procvičování
práce s materiálem ke všem oborům a společné sdílení: 14. 11. – 15. 11.

 

Praxe a
konzultace v MŠ: po domluvě a po absolvování prvních 3 bloků v kurzu.

 

NOVÝ KURZ  –  JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA!
7. roční kurz – Víkendové bloky – termíny:
 

Rok 2020

Teoretické
základy, elipsa, organizace MŠ: 23. 10. – 25. 10.

Praktický
život: 28. 11. – 29. 11.

 

Rok 2021

Smyslová výchova, Hudba: 15.1. -17.1.

Matematika, Geometrie:
12. 2. -14. 2.
Jazyková výchova, Angličtina: 12. 3. -14.3.

Přípravné
aktivity pro Kosmickou výchovu: 17. 4. -18. 4.

Výroba Montessori pomůcek: po domluvě – léto 2021

Procvičování
práce s materiálem ke všem oborům a společné sdílení: 25. 9. – 26. 9.

 

Praxe a
konzultace v MŠ: po domluvě a po absolvování prvních 3 bloků v kurzu.

 

Roční vzdělávací program je složen z celkem 8 dvou až třídenních
workshopů (seminářů), jejichž témata jsou stejně jako principy Montessori
vzájemně provázána. Workshopy postupně gradují od teoretických základů po
praktické ukázky a aplikaci tak, aby účastníci programu pochopili význam a
přínosy přístupu Montessori a zároveň, aby si tuto „metodu“ vyzkoušeli, zažili
a dokázali ji aplikovat ve své praxi, tj. práci s dětmi (v mateřské
škole, doma a ve vzdělávacích centrech). Vzdělávací program představuje soubor
na sebe navazujících bloků, které není možné absolvovat samostatně a které
tedy tvoří jeden logický celek. V případě vynechání bloku, je možná
náhrada s dalším kurzem (po předchozí domluvě s organizátorem kurzu).

 
Jak se přihlásit a získat více podrobnějších informací?

Email: vysehradek@vysehradek.cz, tel.: 777 752 495

 

Celková cena kurzu je: 21.900,-Kč
Záloha na kurz je 7.000,-Kč – č. ú.: 107-9249730237/0100, doplatek celé částky kurzu je splatný do 31.8.2020. V případě odhlášení z kurzu do 31.8.2020 se vrací 100% z doplatku za kurz, v případě odhlášení do 15.9.2020 se vrací 50% z celkové částky (pokud místo zaujme náhradník, tak se vrací 100% z doplatku kurzu). Před začátkem kurzu je možné kurz „přenechat“ jiné osobě. Maximální kapacita vzdělávacího programu je 15-18 účastníků. Po domluvě je možnost přespání v komunitním centru Jasoň pro účastníky našich vzdělávacích kurzů.

Koncepce jednotlivých bloků

Pro všechny bloky byla stanovena jednotná koncepce. V úvodu každého bloku bude realizován „sebezkušenostní úvod“, kdy se účastníci sejdou na elipse[1] a tím nenásilně zahájí práci s daným tématem[2], vžijí se do pozice dětí a naučí se praktickým zkušenostem, které pak mohou sami aplikovat ve své výchovně-vzdělávací práci s dětmi. Následuje teoretická část bloku, kdy budou účastníci pracovat se vzdělávacím materiálem připraveným lektory pro daný blok. Po teoretické části následují praktické ukázky práce – lektor představí účastníkům příslušné pracovní materiály (aktivity, pomůcky). Následně s materiálem pracují sami účastníci programu a tím získávají praktické znalosti a dovednosti. Účastníci se tak během programu dostanou k materiálu z pozice dítěte i učitele, se všemi materiály se seznámí vlastním prožitkem, a tím si řádně osvojí způsoby, jak s daným materiálem (pomůckou, aktivitou) pracovat. Také si v praxi osvojí základní atributy pedagogiky Montessori: pomalé tempo, praktická ukázka beze slov, způsoby zpětné vazby.

 

Účastník nakonec každého bloku provede vlastní ukázku a lektor (i ostatní účastníci) mu poskytnou zpětnou vazbu. I tím si osvojí dovednost s danou pomůckou pracovat, chápat její význam a smysl.

 

1. Forma

 

Vzdělávací program bude probíhat formou prezenčního studia v celkem 8 dvou až třídenních (víkendových) blocích. Dvoudenní blok = sobota, neděle. Třídenní blok = pátek, sobota, neděle.

Principy Montessori nelze jen přednášet. Je třeba je doplnit praktickými ukázkami a zážitky tak, aby si je účastníci kurzu mohli „osahat“, vyzkoušet, pochopit je, zjistit, které jsou jim blízké, a které méně… Proto budou ve výuce kombinovány tyto přístupy:

 

·      Výklad teorie – pro položení teoretických základů principů Montessori.

·      Zážitková pedagogika – účastníci kurzu si osvojí nové znalosti a dovednosti přímou účastí na vzdělávacích aktivitách. Vlastní prožitek umožní přenos specifických obsahů (jak využít pomůcky, jak pracovat s materiály, pochopit pohled dítěte).

Účastníci budou mít ke každému bloku k dispozici skripta a pracovní listy připravené poskytovatelem vzdělávání specificky vždy pro daný vzdělávací blok.

Osvědčení

Osvědčení bude účastníkům vydáváno po absolvování nejméně 90 % vzdělávacího programu.            Zamešká-li účastník více než 10 % vzdělávacího programu (tj. celý jeden vzdělávací blok), nebude mu osvědčení uděleno. Nicméně, nebude-li se moci účastník z jakýchkoliv důvodů účastnit některé z lekcí, umožní mu poskytovatel náhradu ušlého bloku v dalším vzdělávacím cyklu. Náhrada je možná na základě předchozí dohody u nejvýše dvou vzdělávacích bloků.

 

  2. Vzdělávací cíl

 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby umožnil naplnění těchto cílů:

 

·      rozvoj kompetencí učitelek, učitelů a vedoucích pracovnic a pracovníků v mateřských školách,

·     osvojení si nových metodických postupů práce s dětmi a využití pomůcek,

·      osvojení si nových dovedností a principů definovaných Marií Montessori pedagogickými a vedoucími pracovníky mateřských škol, přenesení principů Montessori pedagogiky do praxe v běžných mateřských školách,

·     pomoci osvojit si vybrané postupy ve vlastní praxi, předat znalosti a zkušenosti z praxe lektorek formou vlastního prožitku.


  3. Hodinová dotace

 

Celková časová dotace na kurz činí 189 hodin včetně praxe a konzultace v  našem zařízení (v termínu dle domluvy mezi účastníkem a poskytovatelem vzdělávání).


  4. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

 

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci v mateřských školách a pedagogičtí pracovníci ostatních vzdělávacích zařízení, tj.:

 

·      učitelé mateřských škol

·      vedoucí pracovníci a pracovnice mateřský škol

·     pedagogičtí pracovníci ostatních vzdělávacích institucí provozujících zájmovou a výchovně-vzdělávací činnost pro děti.

 

  Vzdělávací program je koncipován tak, aby byl vhodný pro: 

     – pracovníky mateřských škol s prvky Montessori

     – pracovníky státních mateřských škol, kteří by do své praxe rádi zavedli alespoň některé z přístupů Montessori         pedagogiky

     – pracovníky soukromých škol a dětských skupin, dětských center

     – rodiče a zájemce o metodu Montessori, její filozofii a přehled použití Montessori pomůcek v praxi s dětmi.

 

  Maximální kapacita vzdělávacího programu je 15-18 účastníků