Akreditované kurzy

10.ROČNÍ KURZ 

Rok 2023–2024

 Teoretické základy, elipsa, organizace MŠ: 12-14.1. 2024
 Praktický život:17–18. Února 2024 Smyslová výchova, Hudba:15–17. Března 2024
 Matematika, Geometrie: 5-7. Dubna 2024
Jazyková výchova, angličtina: 26-28. Dubna 2024
Přípravné aktivity pro Kosmickou výchovu: 25-26. Května 2024

 Procvičování práce s materiálem a společné sdílení: 28 – 29.9. 2024

Výroba Montessori pomůcek: léto 2024 po domluvě
Praxe a konzultace v MŠ: po domluvě a po absolvování prvních 3 bloků v kurzu.

 Obsah kurzu

Roční vzdělávací program je složen z celkem 8 dvou až třídenních workshopů (seminářů), jejichž témata jsou stejně jako principy Montessori vzájemně provázána. Workshopy postupně gradují od teoretických základů po praktické ukázky a aplikaci tak, aby účastníci programu pochopili význam a přínosy přístupu Montessori a zároveň, aby si tuto „metodu“ vyzkoušeli, zažili a dokázali ji aplikovat ve své praxi, tj. práci s dětmi (v mateřské škole, doma a ve vzdělávacích centrech). Vzdělávací program představuje soubor na sebe navazujících bloků, které není možné absolvovat samostatně a které tedy tvoří jeden logický celek. V případě vynechání bloku, je možné jej nahradit s nadcházejícím kurzem.

Koncepce jednotlivých bloků

Pro všechny bloky byla stanovena jednotná koncepce. V úvodu každého bloku bude realizován „sebezkušenostní úvod“, kdy se účastníci sejdou na elipse[1] a tím nenásilně zahájí práci s daným tématem[2], vžijí se do pozice dětí a naučí se praktickým zkušenostem, které pak mohou sami aplikovat ve své výchovně-vzdělávací práci s dětmi. Následuje teoretická část bloku, kdy budou účastníci pracovat se vzdělávacím materiálem připraveným lektory pro daný blok. Po teoretické části následují praktické ukázky práce – lektor představí účastníkům příslušné pracovní materiály (aktivity, pomůcky). Následně s materiálem pracují sami účastníci programu a tím získávají praktické znalosti a dovednosti. Účastníci se tak během programu dostanou k materiálu z pozice dítěte i učitele, se všemi materiály se seznámí vlastním prožitkem, a tím si řádně osvojí způsoby, jak s daným materiálem (pomůckou, aktivitou) pracovat. Také si v praxi osvojí základní atributy pedagogiky Montessori: pomalé tempo, praktická ukázka beze slov, způsoby zpětné vazby.

Účastník nakonec každého bloku provede vlastní ukázku a lektor (i ostatní účastníci) mu poskytnou zpětnou vazbu. I tím si osvojí dovednost s danou pomůckou pracovat, chápat její význam a smysl.

 1. Forma

Vzdělávací program bude probíhat formou prezenčního studia v celkem 8 dvou až třídenních (víkendových) blocích. Dvoudenní blok = sobota, neděle. Třídenní blok = pátek, sobota, neděle.

Principy Montessori nelze jen přednášet. Je třeba je doplnit praktickými ukázkami a zážitky tak, aby si je účastníci kurzu mohli „osahat“, vyzkoušet, pochopit je, zjistit, které jsou jim blízké, a které méně… Proto budou ve výuce kombinovány tyto přístupy:

 • Výklad teorie – pro položení teoretických základů principů Montessori.
 • Zážitková pedagogika – účastníci kurzu si osvojí nové znalosti a dovednosti přímou účastí na vzdělávacích aktivitách. Vlastní prožitek umožní přenos specifických obsahů (jak využít pomůcky, jak pracovat s materiály, pochopit pohled dítěte).

Účastníci budou mít ke každému bloku k dispozici skripta a pracovní listy připravené poskytovatelem vzdělávání specificky vždy pro daný vzdělávací blok.

Osvědčení

Osvědčení bude účastníkům vydáváno po absolvování nejméně 90 % vzdělávacího programu.            Zamešká-li účastník více než 10 % vzdělávacího programu (tj. celý jeden vzdělávací blok), nebude mu osvědčení uděleno. Nicméně, nebude-li se moci účastník z jakýchkoliv důvodů účastnit některé z lekcí, umožní mu poskytovatel náhradu ušlého bloku v dalším vzdělávacím cyklu. Náhrada je možná na základě předchozí dohody u nejvýše dvou vzdělávacích bloků.

 1. Vzdělávací cíl

Vzdělávací program je koncipován tak, aby umožnil naplnění těchto cílů:

 •     rozvoj kompetencí učitelek, učitelů a vedoucích pracovnic a pracovníků v mateřských školách,
 • osvojení si nových metodických postupů práce s dětmi a využití pomůcek,
 • osvojení si nových dovedností a principů definovaných Marií Montessori pedagogickými a vedoucími pracovníky mateřských škol, přenesení principů Montessori pedagogiky do praxe v běžných mateřských školách,
 • pomoci osvojit si vybrané postupy ve vlastní praxi, předat znalosti a zkušenosti z praxe lektorek formou vlastního prožitku.
 1. Hodinová dotace

Celková časová dotace na kurz činí 189 hodin včetně praxe a konzultace v  našem zařízení (v termínu dle domluvy mezi účastníkem a poskytovatelem vzdělávání).

 1. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci v mateřských školách a pedagogičtí pracovníci ostatních vzdělávacích zařízení, tj.:

 • učitelé mateřských škol
 • vedoucí pracovníci a pracovnice mateřský škol
 • pedagogičtí pracovníci ostatních vzdělávacích institucí provozujících zájmovou a výchovně-vzdělávací činnost pro děti.

  Vzdělávací program je koncipován tak, aby byl vhodný pro: 

     – pracovníky mateřských škol s prvky Montessori

     – pracovníky státních mateřských škol, kteří by do své praxe rádi zavedli alespoň některé z přístupů Montessori pedagogiky

     – pracovníky soukromých škol a dětských skupin, dětských center

     – rodiče a zájemce o metodu Montessori, její filozofii a přehled použití Montessori pomůcek v praxi s dětmi.

  Maximální kapacita vzdělávacího programu je 15-20 účastníků max.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Stáhněte přihlášku, vyplňte a zašlete na: vysehradek@vysehradek.cz
Více podrobnějších informací?
Email: vysehradek@vysehradek.cz
tel.:
 777 752 495

 

Platební údaje

Celková cena kurzu je: 28. 900,-Kč.

Záloha na kurz je 8.900, -Kč – č. ú.: 107-9249730237/0100, doplatek celé částky kurzu je splatný do 30. 9. 2023.  Před začátkem kurzu je možné kurz „přenechat“ jiné osobě. Maximální kapacita vzdělávacího programu je 15-20 účastníků. Po domluvě je možnost přespání v komunitním centru Jasoň pro účastníky našich vzdělávacích kurzů. Cena za noc je 300kč. Kuchyňka, sprcha, lehátka k dispozici, dostatek prostoru samozřejmostí.